Darba vides mērījumi

Ņemot vērā noteicošo pieprasījumu, uz šo brīdi laboratorija ir akreditējusi šādas darba vides riska faktoru mērījumu metodes:

  • T-370-2008-1. Metode cieto daļiņu koncentrācijas noteikšanai darba zonas gaisā;
  • T-370-2008-2. Metode kaitīgo vielu koncentrācijas noteikšanai ar detektorcaurulītēm.

Laboratorijai ir arī iespējas noteikt PM10, PM2.5 un kopējo cieto daļiņu koncentrācijas reālā laika režīmā un ļoti lielā diapazonā (no 0.001 mg/m3 līdz 250 g/m3).

SIA „Vides impulss” laboratorijai ir pieredze un tehniskās iespējas veikt darba vides testēšanu arī ar citām, neakreditētām metodēm, to vidū:

  • Gaisa temperatūras mērījumi darba vietās;
  • Gaisa mitruma mērījumi darba vietās;
  • Gaisa kustīguma mērījumi darba vietās;
  • Apgaismojuma mērījumi darba vietās;
  • Kā arī kopā ar sadarbības partneriem varam piedāvāt trokšņu mērījumus darba vidē ar akreditētu metodi.

Lai nodrošinātu mērījumu rezultātu kvalitāti, visas testēšanā izmantotās mēriekārtas tiek regulāri kalibrētas (arī tās, kas tiek izmantotas ārpus akreditācijas sfēras).

Emisijas testēšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, to vidū:

  • Darba aizsardzības likums;
  • 2007. gada 15. maija LR MK noteikumi Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”;
  • 2009. gada 28. aprīļa LR MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.