Emisiju limitu projekta un citu dokumentu izstrāde

Papildus vides testēšanai SIA „Vides impulss” laboratorija veic dažādas dokumentācijas izstrādi vides aizsardzības jomā, kā arī tās saskaņošanu atbildīgajās institūcijās, to vidū:

  • Iesnieguma izstrāde A, B un C kategoriju piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai;
  • Emisiju limitu projekta izstrāde;
  • Statistisko atskaišu sastādīšana (piemēram, „2-Gaiss”).

Vides aizsardzības dokumentācijas izstrāde tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, to vidū:

  • 2010. gada 30. novembra LR MK noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
  • 2009. gada 3. novembra LR MK noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
  • 2013. gada 2. aprīļa LR MK noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”;
  • 2004. gada 14. decembra LR MK noteikumi Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”.