Emisiju un izmešu mērījumi

SIA „Vides impulss” laboratorija veic piesārņojošo vielu mērījumus emisijās no visdažādākajiem tehnoloģiskajiem procesiem. Laboratorijas speciālistu pieredze un tehniskās iespējas ļauj veikt testēšanu gan siltumapgādes, gan apstrādes rūpniecības, gan ķīmiskās rūpniecības, gan pārtikas ražošanas un daudzās citās nozarēs.

Ņemot vērā noteicošo pieprasījumu, laboratorija ir akreditējusi šādas izmešu testēšanas metodes:

  • Stacionāro avotu izmeši. Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados, LVS ISO 10780:2002;
  • Stacionāro avotu izmeši. Manuālā daļiņu masas koncentrācijas noteikšana, LVS ISO 9096:2018;
  • Stacionāro avotu izmeši. Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai pastāvīgi uzstādītām monitoringa sistēmām, LVS ISO 10396:2007.

Gadījumos, kad jāveic emisiju mērījumi, ko nav iespējams izdarīt ar akreditētām metodēm, to tiek piedāvāts izdarīt ar neakreditētām metodēm, kas tiek izvēlētas, ņemot vērā attiecīgā tehnoloģiskā procesa īpatnības un klienta vajadzības.

Lai nodrošinātu mērījumu rezultātu kvalitāti, visas testēšanā izmantotās mēriekārtas tiek regulāri kalibrētas (arī tās, kas tiek izmantotas ārpus akreditācijas sfēras).

Izmešu mērījumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, to vidū:

  • Likums „Par piesārņojumu”;
  • 2017. gada 12. decembra LR MK noteikumi Nr. 736 Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”;
  • 2004. gada 3. augusta LR MK noteikumi Nr. 691 „Vides prasības kokzāģētavām un kokapstrādes iekārtām”.